Zapisy i informacje pod telefonami: 609 007 181 i 531 849 155

Misja i wizja

"Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe, gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli."

MISJA PRZEDSZKOLA:

 • Dawanie dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
 • Stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb.
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość.
 • Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, troska o ich zdrowie.
 • Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolne.
 • Oferowanie pomoc psychologicznej, logopedycznej i korekcyjnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.